بانویی ( زنی ) برای رهبری جهان، حضرت زهرا .

یا فاطمه

بانویی برای رهبری جهان ، چکیده این مقاله است ، که برگرفته از سخنان استاد شجاعی است درباره مقام عرشی حضرت زهرا سلام الله علیه که مجرای همه مقدرات عالم هست، بعد از خداوند به پیامبر و قبل از امامان.