طبیعت اسلام پیشرفت و قوی‌تر شدن است

طبیعت اسلام پیشرفت و قوی‌تر شدن است پیشرفت_قوی شدن  طبیعت اسلام پیشرفت و قوی‌تر شدن است و اگر امروز نیز صادقانه به نسخه بعثت عمل کنیم، می توانیم ایران را از ابعاد مختلف به قله‌های […]