نجات ازغرق شدن دردریای زندگی

نجات با ولی خدا

نجات ازغرق شدن دردریای زندگی مادردریای زندگی درمعرض غرق شدن هستیم ودستگیری ولی خدالازم است تاسالم به مقصدبرسیم ،بایدبه ولی عصر استغاثه کنیم که مسیرراروشن سازدوماراتامقصدهمراه خودببرد.                                           […]

اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی

توکل

<< مرگ دردنیایی که براساس افکارمادی اداره میشود برای ضعیف امری طبیعی است،این راقبول دارم،اگریک ملتی به خود نیاید،خود راقوی نکند،دیگران به او  زور میگویند… >>                                                   رهبری

بسوی ظهورباایرانی قدرتمند

جنگ اقتصادی

بسوی ظهورباایرانی قدرتمند بیچارگی ملت اسلام ازجهل است ازاینکه همه از علم وتخصص دورهستیم ،دراین عصری که همه جیز درچنگال متخصصین است بایدماهم به سلاح علم وتخصص مسلح شویم ،تا  چشم به کمک دیگران نداشته […]