جمله از آیت الله بهجت مهدویت + شعر مهدوی (یا صاحب الزمان)

تنها راه مانده

آیت الله بهجت: (تکان میخوری بگو    یا صاحب الزمان) (بر می خیزی بگو    یا صاحب الزمان) (می نشینی بگو    یا صاحب الزمان) صبح که از خواب برمی خیزی مودب بایست و صبحت رابا امام […]

نجات ازغرق شدن دردریای زندگی

نجات با ولی خدا

نجات ازغرق شدن دردریای زندگی مادردریای زندگی درمعرض غرق شدن هستیم ودستگیری ولی خدالازم است تاسالم به مقصدبرسیم ،بایدبه ولی عصر استغاثه کنیم که مسیرراروشن سازدوماراتامقصدهمراه خودببرد.                                           […]

اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی

توکل

<< مرگ دردنیایی که براساس افکارمادی اداره میشود برای ضعیف امری طبیعی است،این راقبول دارم،اگریک ملتی به خود نیاید،خود راقوی نکند،دیگران به او  زور میگویند… >>                                                   رهبری