نوجوانان

 

نوجوان سالم

جوانان را دریاب زیرا که آنها سریعتر به کار خیر رو میآورند.

                                                                                                                                         (امام صادق ع)

قضاوت کردن ممنوع

نکته های جالب و انگیزشی،تا وقتی که…،

نماز-توصیه رهبر به نوجوانان در باره نماز

ویژگیهای یک نو جوان سالم