شهدا خودشان را نشان دادند.

شهدا خودشان را نشان دادند.تشیع پیکرمطهر ۹شهیدگمنام و ۲شهید مدافع حرم روز دو شنبه ۲۶ شهریور مطابق با هفتم ماه محرم مشهد مقدس.  شهداخودشان را نشان دادند. وعده دیدار مسجد بناها در خیابان شهید دیالمه (خسروی) ساعت ۱۷ بود.در مسیر راه که میرفتم به این فکر میکردم که شهداچرا رفتند،چه چیزی بود که ارزش این را داشت … ادامه خواندن شهدا خودشان را نشان دادند.